top of page
Forsikring

REKKEFØLGEGARANTI

iGAB Garanti stiller garantier i forbindelse med utbyggingsavtaler med kommune, stat, Statens Vegvesen eller andre offentlige etater i Norge.

Dette er spesialtilpassede garantier som er en kombinasjon
av garanti for utførelse og garanti for reklamasjonstid.
Garantien kalles ofte for rekkefølgegaranti og kommer i tillegg
til den garantien tiltakshaver må stille mot utførende entreprenør av tiltaket.

 

I forbindelse med rammetillatelse for større utbyggingsprosjekter krever ofte kommunen eller annen offentlig etat at det skal etableres en form for infrastruktur i forbindelse med prosjektet. Dette kan dreie seg om tilkomstveger, gang-/sykkelveier, støyskjermer, VA-anlegg, kulverter og lignende. 

Den offentlige etaten vil da kreve garanti for at infrastrukturen kommer på plass innen igangsettelse gis. Garantien løper normalt under oppføringstiden
og i en reklamasjonstid med et redusert beløp. 
 
En rekkefølgegaranti som kombinerer garanti for utførelse og reklamasjonstid kan sidestilles med en bankgaranti og gir samme beskyttelse og sikkerhet. En rekkefølgegaranti fra iGAB Garanti har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjonskostnader.

bottom of page