top of page
Løyve

LØYVEGARANTI

iGAB Garanti kan stille løyvegaranti for alle som trenger løyve i forbindelse med transport mot vederlag – og derfor er pålagt å stille en garanti. Yrkestransportlova og andre tilhørende vedtekter regulerer området

Løyvestyresmakten er departementet for regulering av løyver og som til enhver tid fastsetter gjeldende garantibeløp – mens utøvende Løyvemyndighet er delegert regionalt fylkesvis. Alle som innvilges løyve er pålagt å stille garanti. En søknad om løyve skal vedlegges rammetilsagnet om løyve. 
 
Løyvegaranti fra iGAB Garanti dekker «enhver kreditor hvis fordring oppstår under utøvelse av Løyvehavers virksomhet som person- eller godstransportør».

Med løyvegaranti – som kan sidestilles med en bankgaranti – kan man frigi kapital, redusere gjeldsbelastning og benytte innvilget kredittramme til andre formål, dersom betingelsene for den innvilgede løyvegarantien tillater dette. 

Løyvegaranti fra oss har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjonskostnader. Blir ikke annet avtalt fornyes garantien årlig.

bottom of page