top of page
BUDSTADOPPFØRINGSLOVA §47, §12
Litt mørkeblå sirkel.png
Byggsikkerhet

BUDSTADOPPFØRINGSLOVA §47 OG §12

iGAB Garanti stiller garanti for byggsikkerhet i henhold til Bustadoppføringslova. Dette er en lovpålagt garantistillelse overfor boligkjøper som sikkerhet for feil og mangler som kan oppstå både under oppføringstiden og i reklamasjonstiden i inntil fem år etter overlevering av bygget (jfr. Bustadoppføringslova §12).

I tillegg kan det stilles garanti i de tilfeller der utbygger og/eller entreprenør får frigjort innbetaling av boligkjøpers forskudd (jfr. Bustadoppføringslova §47).

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom forbrukere (boligkjøpere) og profesjonelle parter (utbyggere/entreprenører) og kan ikke fravikes ved avtale.

Byggsikkerhetsgaranti etter Bustadoppføringslova §12

I henhold til Bustadsoppføringslova plikter entreprenøren å stille en garanti som skal gjelde både under oppføringstiden og i fem år etter overtakelsen (reklamasjonstiden).
 

Garantibeløpet skal utgjøre tre prosent eller ti av kontraktssum under oppføringstiden – avhengig av om bolig oppføres på boligutviklers tomt eller boligkjøpers tomt. For krav gjort gjeldende etter overtakelsen skal garantien utgjøre fem prosent av kjøpe-/kontraktssum i begge tilfeller. Det foreligger ingen plikt for boligkjøper å innbetale forskudd før slik garanti er presentert. Her gjelder dog noen unntak dersom utbygger tar visse forbehold i prospektet.

Forskuddsgaranti – etter Bustadoppføringslova §47

En forskuddsgaranti – etter Bustadoppføringslova § 47 sikrer boligkjøperens forskuddsinnbetaling i tilfelle utbygger/ entreprenør ikke klarer å gjennomføre prosjektet eller det oppstår mangler som ikke blir rettet pga. utbyggers insolvens eller andre forhold.

Rent praktisk foregår dette ved at forskuddsinnbetalingen som er innbetalt meglers konto frigis til utbygger for bruk i prosjektet. Fordelen for utbygger er at man kan avvente med å åpne byggelånet (avhengig av bankens krav) inntil frigitte forskuddsmidler er nedlagt i prosjektet og på den måten delfinansiere prosjektet.

 

Garantibeløpet tilsvarer størrelsen på forskuddsbetalingen og er som regel på ti – 30 prosent av kontraktssum,

men her er det regionale forskjeller på i hvilken grad forskuddsinnbetaling er praktisert.

 

Forskuddsgarantien er enkel å innarbeide i anbuds- og kontraktsdokumenter, og den har ingen egenandel. Det er ikke nødvendig å returnere garantien til oss når garantitiden utløper, så du behøver ikke overvåke løpetiden.


iGAB Garanti er et forsikringsmeglingsforetak som jobber utelukkende med garantier. Våre medarbeidere besitter derfor en unik spisskompetanse vedrørende garantier i henhold til Norsk Standard (NS) og Bustadoppføringslova. 


iGAB Garanti tilbyr flere garantiprodukter som kan benyttes i sammenheng med boligutvikling og entreprenørvirksomhet. Ikke gjør det vanskelig, spør oss om råd for dine garantibehov.

AVHENDINGSLOVA §2-11

Fra januar 2019 trådte den nye bestemmelsen i Avhendingslova §2-11 i kraft. 

Dette betyr at det skal stilles garantier også for

ferdigstilte boliger som selges innen seks måneder etter ferdigstillelsesdato. Boligen selges fortsatt etter bestemmelsene i Avhendingslova, men det skal nå stilles garanti i samsvar med Bustadoppføringslova §12. I praksis vil det si at garantien blir gjeldende for reklamasjonsperioden i fem år og skal utgjøre
fem prosent av kontraktssum. Garantibeløpet skal stilles straks etter avtaleinngåelse og det er ikke grunnlag for å vente med garantien til overtakelse. Det er viktig å merke seg at garanti
kun skal stilles dersom selger er næringsdrivende og kjøper
er forbruker.

Lovtekst: 

§ 2-11.Garanti for oppfylling av avtalen

«Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar.»

bottom of page